Rozdział 5. Administrowanie systemem

Rozdział ten opisuje zagadnienia związane z bieżącym administrowaniem projektami i użytkownikami oraz konserwacją systemu.

Panel administracyjny

Większość czynności związanych z administracją, konserwacją i zmianą ustawień systemu można dokonać poprzez Panel administracyjny. Wyjątkiem są operacje związane z zarządzaniem projektami i folderami, które można wykonywać bezpośrednio w głównym oknie programu.

Aby otworzyć Panel administracyjny w programie Web Client, kliknij Panel administracyjny w prawym górnym rogu okna. Opcja ta jest dostępna tylko dla użytkowników mających uprawnienia administratora serwera.

Panel administracyjny
Rysunek 5.1. Panel administracyjny

Panel administracyjny jest podzielony na następujące moduły:

Ogólne informacje

Wyświetla informacje o serwerze WebIssues, bazie danych i środowisku, w którym działa serwer. Patrz sekcja „Informacje o serwerze”.

Dziennik zdarzeń

Pozwala przeglądać zdarzenia z dziennika zdarzeń serwera WebIssues. Patrz sekcja „Dziennik zdarzeń”.

Ustawienia serwera

Pozwala zmienić ustawienia językowe i inne ustawienia serwera WebIssues. Patrz sekcja „Ustawienia serwera”.

Ustawienia dostępu

Pozwala zmienić ustawienia dostępu anonimowego i rejestracji użytkowników. Patrz sekcja „Ustawienia dostępu”.

Ustawienia e-maili

Pozwala zmienić ustawienia powiadomień mailowych. Patrz sekcja „Wysyłanie e-maili”.

Ustawienia skrzynki odbiorczej

Pozwala zmienić ustawienia skrzynki odbiorczej umożliwiającej odbieranie e-maili. Patrz sekcja „Skrzynka odbiorcza”.

Ustawienia zaawansowane

Pozwala zmienić pozostałe ustawienia serwera WebIssues. Patrz sekcja „Ustawienia zaawansowane”.

Konta użytkowników

Pozwala zarządzać kontami użytkowników systemu WebIssues. Patrz sekcja „Zarządzanie użytkownikami”.

Zgłoszenia rejestracji

Pozwala zatwierdzać lub odrzucać zgłoszenia rejestracji użytkowników. Moduł ten jest dostępny tylko, jeśli w ustawieniach serwera została włączona opcja rejestracji użytkowników. Patrz sekcja „Zgłoszenia rejestracji”.

Typy spraw

Pozwala dostosować typy spraw oraz publiczne widoki. Patrz sekcje „Zarządzanie typami spraw” oraz „Ustawienia widoków”.

Archiwum projektów

Pozwala zarządzać zarchiwizowanymi projektami. Patrz sekcja „Archiwizacja projektów”.

W programie Desktop Client istnieje możliwość administrowania użytkownikami i projektami oraz zarządzania typami spraw i widokami. Polecenia Użytkownicy oraz Typy spraw są dostępne bezpośrednio z paska narzędzi głównego okna. Nie jest natomiast dostępny pełny Panel administracyjny. Aby uzyskać dostęp do dziennika zdarzeń lub zmienić ustawienia systemu, musisz zatem skorzystać z programu Web Client.